03 abril 2013

Fanes: el Semen primigenio_____________________________________________________________
καὶ πρῶτος καταλάμπεται ὁ Ουρανός ὑπὸ τοῦ θείου φωτός τοῦ Φάνητος·
y primero iluminó el Cielo con la luz del dios Fanes.
Hermias, In Platonis Phaedrum, 247c

πάντα καταλαμψάσης τῷ φωτὶ τῆς ζωῆς
ha iluminado todas las cosas con la luz de la vida
Proclo, Commentarius in Platonis Timaeum, 228a 

Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
Yo soy la luz del cosmos. El que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida.
Juan, 8.12

ὅτι ἐν πολλοῖς Φάνητα φερωνύμως ὁ Ὀρφεὺς προσαγορεύει τὸν μονογενῆ, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ·
porque en muchos (pasajes) Orfeo llama bajo el nombre de Fanes al Unigénito, el Hijo de Dios.
Theosophia Tubingensis, 61

the identification of the Substance of God, the source of all creation, with human seed.
John Marco Allegro, The Dead Sea Scrolls and the Christian myth, p. 158 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

6. Πρωτογόνου, θυμίαμα σμύρναν

Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλαγκτον,
ᾠογενῆ, χρυσέαισιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσιν,
ταυρωπόν, γένεσιν μακάρων θνητῶν τ᾿ ἀνθρώπων,
σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον,
ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παμφαὲς ἔρνος,
ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην
πάντῃ δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον
λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ᾿ οὗ σε Φάνητα κικλήσκω
ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον.
ἀλλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς
ἐς τελετὴν ἁγνήν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις.


Himno órfico 6.  Protógono (perfume: mirra)

Invoco a Protógono,1 bisexual,2 grande, errante por el Éter,
nacido de un huevo, adornado con alas doradas,
con aspecto de toro,3 génesis de los (dioses) felices y de los hombres mortales,
esperma muy deseado, de muchas orgías, Ericepeo,4
inefable, silbador oculto, vástago resplandeciente,
que disipaste 5 de los ojos la oscura niebla,
dando vueltas por todas partes con impulsos de las alas en el cosmos,
trayendo la brillante luz pura, por lo que te llamo Fanes,6
y señor Príapo y Antauges 7 de ojos fulgentes.8
Pero ven, feliz, de mucho ingenio, de mucha simiente, gozoso,
a la sagrada ceremonia muy variada, con los orgiofantes.9

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Πρωτογόνος, literalmente, Primogénito, o  primer nacido, o primer semen. La palabra γόνος significa también semen. El tratado hipocrático Sobre el semen se titula en griego περὶ γονῆς. Véase abajo la expresión de Damascio τριπλῆν γονήν, y que he traducido triple simiente, en palabras de Borges. Ya he dicho muchas veces que el semen es el hijo, y el hijo es el semen: el buen semen son los hijos (bonum vero semen hi sunt filii, Mt 13.38).
Filón, en una exégesis totalmente platónica de la Septuaginta, también llamaba Protógono, es decir, Primogénito, al Logos o Hijo de Dios:
su Primogénito, el Logos divino (ὁ πρωτόγονος αὐτοῦ θεῖος λόγος, De somniis, 1, 215).
su Logos Primogénito (τὸν πρωτόγονον αὐτοῦ λόγον, De confusione linguarum, 146; 63).
su recto Logos e Hijo Primogénito (τὸν ὀρθὸν αὑτοῦ λόγον καὶ πρωτόγονον υἱόν, De agricultura, 51).
2. διφυῆ, literalmente: de doble naturaleza, o de dos naturalezas. El semen era visto como una sustancia andrógina o de doble naturaleza, ya que la mujer procedía del hombre (1Co 11.8), es decir, la mujer era una eyaculación del hombre.
3. Otros (Dietsch, Kern, Quandt) leen ταυροβόαν: de mugido de toro. Pero me inclino por esta lectura porque también en el himno 30 a Dioniso se le llama protógono y taurōpón.
4. Según Juan Malalas, Ericepeo significa dador de vida, un significado muy propio tratándose del Semen: Metis, Fanes, Ericepeo, lo que es traducido en leguaje común: voluntad, luz, dador de vida.
Μῆτιν, Φάνητα, Ἠρικεπαῖον· ὅπερ ἑρμηνεύεται τῇ κοινῇ γλώσσῃ βουλή, φῶς, ζωοδοτήρ.
Chronographia
, 4.91.
5. ἀπημαύρωσας, aoristo de ἀπαμαυρόω (ἀπό + αμαυρόω, oscurecer), apartar, o, alejar la oscuridad. Se puede traducir, más literalmente: que de los ojos apartaste la oscuridad de la sombría niebla.
6. Φάνης, de φαίνω, brillar: el que brilla.
El hombre de la antigüedad identificaba, en el mito, el Falo y el Semen (el Hijo) con el Sol y la Luz, porque la vida procedía de ambos. En el papiro Deverni esta identificación es explícita. Véase Metafísica de los sexos, nota 9. Traer la luz, o llevar el esperma, como Fanes, significan lo mismo, y esta es la razón por la que a continuación se le llama Príapo, es decir, Falo.
7. Ἀνταύγην, de ἀνταυγέω, reflejar la luz, resplandecer: el que resplandece.
8. ἑλίκωπον, literalmente, de ojos tornátiles. También se puede traducir: de ojos vívidos.
9. Orgiofante: ministro o sacerdote que enseñaba los ritos y ceremonias de Dioniso.


_______________________________________________________________
εἰκότως ἄρα καὶ ὁ θεολόγος μόνον παράγει τὸν Φάνετα σπέρμα φέροντα θεῶν κλυτὸν ἀπὸ τοῦ κρυφίως ὄντος θεοῦ τὰ πάντα, καὶ ἀπὸ τούτου πάσας ὑφίστησι τὰς δευτέρας τάξεις τῶν θεῶν.
Proclo, Commentarius in Platonis Timaeum, 137b

Así pues, con razón el teólogo deriva el solo Fanes, que lleva el esperma ilustre de los dioses, del dios que es ocultamente todas las cosas, y pone debajo de este (de Fanes) todos los órdenes siguientes de los dioses.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ἐπεὶ καὶ Ὀρφεὺς πρώτην ταύτην ὀνόματί φησιν ὑπὸ τῶν ἄλλων καλεῖσθαι θεῶν· τὸ γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς προϊὸν φῶς γνωστὴν αὐτὴν τοῖς νοεροῖς καὶ ὀνομαστὴν ἀπέφηνεν· λέγει δ᾽ οὕτως· Μῆτιν σπέρμα φέροντα θεῶν κλυτόν, ὅν τε Φάνητα πρωτόγονον μάκαρες κάλεον κατὰ μακρὸν Ὄλυμπον· ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν θεῶν ἥνωται τό τε ὀνομάζειν τοῦτο καὶ τὸ νοεῖν, καὶ ἀμφότερα διὰ τὴν τοῦ φωτὸς αὐτοῖς ὑπάρχει μετουσίαν, ὃ προΐεται πᾶσιν ὁ μέγιστος Φάνης·
Proclo, In Platonis Cratylum Commentaria, 71

Pues también Orfeo dice que este (orden es) el primero que es llamado con un nombre por los otros dioses. Porque la luz que sale de este (orden) lo muestra cognoscible y nombrable para los intelectivos. Y dice así: Metis, que lleva el esperma ilustre de los dioses, y al que los felices (dioses) en el alto Olimpo llaman Fanes Protógono. Sin embargo, en los dioses está unificado esto, el nombrar y el pensar, y ambos existen en ellos por la participación de la luz, que envía a todos el grandísimo Fanes._____________________________________________________________
τοιαῦτα γὰρ περὶ αὐτοῦ καὶ ὁ Ὀρφεὺς ἐνδείκνυται περὶ τοῦ Φάνητος θεολογῶν. πρῶτος γοῦν ὁ θεὸς παρ᾽ αὐτῷ ζῴων κεφαλὰς φέρει πολλάς, [κριοῦ καὶ ταύρου, ὄφιος,] χαροποῦ τε λέοντος, καὶ πρόεισιν ἀπὸ τοῦ πρωτογενοῦς ὠοῦ, ἐν ᾧ σπερματικῶς τὸ ζῷόν ἐστιν, ὃ καὶ ὁ Πλάτων συνιδὼν αὐτοζῷον προσηγόρευσε τὸν μέγιστον τοῦτον θεόν· τί γὰρ διαφέρει ἢ τὴν κρύφιον αἰτίαν ὠὸν καλεῖν ἢ τὸ ἐκφανὲν ἀπ᾽ ἐκείνης ζῷον; τί γὰρ ἂν ἐξ ὠοῦ γένοιτο τῶν πάντων πλὴν ζῴου; ἦν δὲ τὸ ὠὸν ἐκεῖνο τοῦ τε Αἰθέρος ἔγγονον καὶ τοῦ Χάους, ὧν ὃ μὲν κατὰ τὸ πέρας ἵδρυται τῶν νοητῶν, τὸ δὲ κατὰ τὸ ἄπειρον· ὃ μὲν γάρ ἐστι ῥίζωμα τῶν πάντων, τῷ δὲ οὐδὲν πεῖραρ ὑπῆν. εἰ οὖν τὸ πρῶτον ἐκ πέρατος καὶ ἀπείρου τὸ πρώτως ἐστὶν ὄν, εἴη ἂν ταὐτὸν τό τε Πλάτωνος ὂν καὶ τὸ Ὀρφικὸν ὠόν.
Proclo,  Commentarius in Platonis Timaeum, 130b

Pues también Orfeo muestra  tales cosas acerca de él 1 teologizando sobre Fanes. Para él, por cierto, el primer dios lleva 2 muchas cabezas de animales, [de carnero y de toro, de serpiente,]3 y de fiero león; y proviene del huevo primigenio, en el que el animal está espermáticamente. Y observándolo Platón, denominó animal en sí (autozōon) a este gran dios. Porque, ¿qué diferencia hay entre llamar huevo a la causa oculta, o que el animal sea sacado a luz de esta? Porque, ¿qué saldría de un huevo, de todas las cosas, sino un animal? Y este huevo era un descendiente del Éter y del Caos; de los cuales, uno se halla en el límite de los inteligibles, y el otro en lo ilimitado; pues uno es la raíz de todas las cosas, y el otro no tiene ningún límite. Así pues, si el primer ser existe primero del límite y de lo ilimitado, tal vez este ser de Platón sea también el huevo órfico.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Se refiere al αὐτοζῷον, autozōon, autoanimal, animal mismo, animal en sí, ser vivo en sí.
2. En el sentido de tener, o estar provisto de.
3. Texto corrupto. Sigo la lectura  de Tylor, que recoge de Eschenbach.
Similar lectura en Lobeck: κριοῦ καὶ ταύρου τ’ ὄφιος, χαροποῦ τε λέοντος
Schneider lee: κριίας, ταυρείους, ὄφιας τε λέοντος
Diehl lee: βρίμας ταυρείους ἀφιεὶ<ς> χαροποῦ τε λέοντος (fr. 79 Kern).


______________________________________________________________
διὸ καὶ ὁλικώτατον ζῶον ὁ θεολόγος ἀναπλάττει κριοῦ καὶ ταύρου καὶ λέοντος καὶ δράκοντος αὐτῷ περιτιθεὶς κεφαλὰς, καὶ ἐν αὐτῷ πρώτῳ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ὡς ζώῳ πρώτῳ·  θῆλυς καὶ γενέτωρ κρατερὸς θεὸς Ἠρικεπαῖός, φησὶν ὁ θεολόγος· αὐτῷ δὲ καὶ αἱ πτέρυγες πρώτον. καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν; εἰ γὰρ ἐκ τοῦ πρωτογενοῦς ὠοῦ τὴν πρόοδον ἔσχε, δηλοῖ καὶ ὅδε ὁ μῦθος, ὅτι τὸ πρώτιστον ζῷόν ἐστιν, εἴπερ καὶ τὴν ἀναλογίαν προσήκει φυλάττειν· ὡς γὰρ τὸ ὠὸν τὴν σπερματικὴν αἰτίαν τοῦ ζῷου προείληφεν, ὅυτως ὁ κρύφιος διάκοσμος ἑνοειδῶς περιέχει πᾶν τὸ νοητόν, καὶ ὡς τὸ ζῷόν ἤδη διῃρημένως ἔχει ὅσα ἦν ἐν τῷ ὠῷ σπερματικῶς, ὅυτω δὴ καὶ ὁ θεὸς ὅδε προάγει τὸ ἄρρητον καὶ ἄληπτον τῶν πρῶτων αἰτίων εἰς τὸ ἐμφανές. περὶ μὲν οὖν τούτων ἀρκέσει καὶ ταῦτα πρὸς τὸ παρόν.
ὡς δὲ τῶν ὁρατῶν πάτνων ὁ κόσμος οὗτός ἐστι περιεκτικός, οὕτω τῶν νοητῶν ἐκεῖνος. ἄλλος δὲ ὁ τρόπος τῆς περιοχῆς, ὥσπερ εἴπομεν, καθ’ ἑκάτερον, ἀλλ’ ὅμως καὶ αὐτὸ τὸ ὁρατὸν τούτοις κατ’ ἀναλογίαν ὑπάρχει τὴν πρὸς ἐκεῖνα· καὶ γὰρ ἐκείνοις ἄνωθεν ὁ Φάνης ἐπιλάμπων τὸ νοητὸν φῶς πάντας ὁρατους ποιεῖ καὶ δείκνυσιν ἐξ ἀφανῶν φανερούς, ὥσπερ καὶ ἐνταῦθα διὰ τοῦ φωτὸς τὰ χρώματα πάντα γεννώμενα τοῖς σώμασι παρέχεται τὸ ὁρατοῖς εἶναι.
Proclo, Commentarius in Platonis Timaeum, 130e-131a

Y por esto el teólogo configura el animal más total poniendo en torno a él cabezas de carnero y de toro y de león y de dragón, y en él mismo (está) primero la hembra y el macho, como primer animal: hembra y progenitor, poderoso dios Ericepeo, dice el teólogo; y también en él (pone) primero las alas. ¿Y qué más hay que decir? Porque si tiene la procedencia del huevo primigenio, este mito también muestra que es el primerísimo animal, y si realmente conviene mantener la analogía. Porque, como el huevo lleva antes la causa espermática 1 del animal, así el intermundo oculto comprende uniformemente todo el inteligible. Y así como el animal tiene ya separadamente todo lo que estaba en el huevo espermáticamente, así también este dios trae a la luz visible lo inefable e incomprensible de las causas primeras. Y sobre estas cosas, pues, esto será suficiente por el momento.
Por otro lado,  como este mundo es comprensivo de todos los seres visibles, así aquel de los intiligibles. Pero el modo de comprensión (es) distinto, como hemos dicho, en cada uno; y sin embargo, lo visible en estos (es) semejante, por la analogía que existe, a aquellos. Porque también a aquellos de arriba Fanes, haciendo brillar sobre ellos la luz inteligible, los hace visibles todos y de invisibles los muestra visibles, como también aquí los colores que son generados por la luz hacen que los cuerpos sean visibles.2

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Véase la nota 2 al siguiente texto.
2. Schneider presenta una lectura muy distinta, la que Tylor sigue en su traducción inglesa:
καὶ δείκνυσιν ἐξ ἀφανῶν τὰ πάντα γεννώμενα, καὶ τοῖς σώμασιν ὁ κόσμος διὰ τὰ τῶν ἀστέρων φῶτα παρέχεται τὸ ὁρατοῖς εἶναι.
y muestra todos los que son generados de los invisibles, y el mundo hace que los cuerpos sean visibles por las luces de los astros.

Pero me inclino por la lectura de Diehl, porque poco más adelante Proclo vuelve a decir que todos los colores son descendientes de la luz (πάντα γὰρ τὰ χρώματα ἔγγονά ἐστι φωτός, 141d).
Por supuesto, las fantasías platónicas y cósmicas de Proclo no tenían nada que ver con nuestro concepto puramente físico de la luz, aunque evidentemente él confundía la luz física y la ficticia luz inteligible, a la que identificaba con el mítico Fanes. De hecho, Proclo sostiene que la luz del Sol es como la luz inteligible que emite Fanes en Orfeo (ὡς ὁ Φάνης παρὰ τῷ Ὀρφεῖ προΐησι τὸ νοητὸν φῶς, Commentarius in Platonis Timaeum, 264c, fr. 86 Kern).
La fantasía de una luz inteligible tenía ya una larga tradición antes de Proclo. Cuatro siglos antes, Filón ya hablaba de aquella luz invisible e inteligible que llegó a ser imagen del Logos divino (τὸ δὲ ἀόρατον καὶ νοητὸν φῶς ἐκεῖνο θείου λόγου γέγονεν εἰκὼν, De opificio mundi, 31).______________________________________________________________
ἀμέλει καὶ κατὰ ταύτην ὁ Χρόνος οὗτος ὁ δράκων γεννᾶται͵ τριπλῆν γονήν· Αἰθέρα, φησὶ, νοτερὸν καὶ Χάος ἄπειρον͵ καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις Ἔρεβος ὀμιχλῶδες͵ τὴν δευτέραν ταύτην τριάδα ἀνάλογον τῇ πρώτῃ παραδίδωσι δυναμικὴν οὖσαν ὡς ἐκείνην πατρικήν. διὸ καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς Ἔρεβός ἐστιν ὀμιχλῶδες͵ καὶ τὸ πατρικόν τε καὶ ἄκρον Αἰθήρ͵ οὐχ ἁπλῶς͵ ἀλλὰ νοερῶς· τὸ δὲ μέσον αὐτόθεν Χάος ἄπειρον͵ ἀλλὰ μὴν ἐν τούτοις͵ ὡς λέγει͵ ὁ Χρόνος ὠὸν ἐγέννησεν͵ τοῦ Χρόνου ποιοῦσα γέννημα καὶ αὕτη ἡ παράδοσις͵ καὶ ἐν τούτοις τικτόμενον͵ ὅτι καὶ ἀπὸ τούτων ἡ τρίτη πρόεισι νοητὴ τριάς. Τίς οὖν αὕτη ἐστί; τὸ ὠόν͵ ἡ δυὰς τῶν ἐν αὐτῷ φύσεων͵ ἄρρενος καὶ θηλείας͵ καὶ τῶν ἐν μέσῳ παντοίων σπερμάτων τὸ πλῆθος· καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις θεὸν ἀσώματον͵ πτέρυγας ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντα χρυσᾶς͵ ὃς ἐν μὲν ταῖς λαγόσι προσπεφυκυίας εἶχε ταύρων κεφαλάς͵ ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς δράκοντα πελώριον παντοδαπαῖς μορφαῖς θηρίων ἰνδαλλόμενον. Τοῦτον μὲν οὖν ὡς νοῦν τῆς τριάδος ὑποληπτέον͵ τὰ δὲ μέσα γένη τά τε πολλὰ καὶ τὰ δύο τὴν δύναμιν͵ αὐτὸ δὲ τὸ ὠὸν ἀρχὴν πατρικὴν τῆς τρίτης τριάδος͵ ταύτης δὲ τῆς τρίτης τριάδος τὸν τρίτον θεόν, καὶ ἤδη ἡ θεολογία Πρωτόγονον ἀνυμνεῖ καὶ Δία καλεῖ πάντων διατάκτορα καὶ ὅλου τοῦ κόσμου͵ διὸ καὶ Πᾶνα καλεῖσθαι. Τοσαῦτα καὶ αὕτη περὶ τῶν νοητῶν ἀρχῶν ἡ γενεαλογία παρίστησιν.
Damascio, Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem, 123bis

Y sin duda, según esta (teología), este Crono, el dragón, engendra una triple simiente: Éter húmedo, dice, Caos ilimitado, y tercero después de éstos Érebo nebuloso. Transmite esta segunda tríada análoga a la primera, que es potencial, como aquella paternal. Y por esto el tercero de la misma es Érebo nebuloso, y Éter el extremo superior y paternal, no simplemente, sino intelectivamente;1 y el medio (es) de suyo Caos ilimitado. Pero en estos, como dice, Crono generó un huevo, y que esta tradición hace una criatura de Crono, y es engendrado en estos, porque de estos procede la tercera tríada inteligible. ¿Y cuál es esta? El huevo, la díada de las naturalezas (contenidas) en él, masculina y femenina, y en el medio la  pluralidad de espermas de todas clases; y tercero después de estos un dios incorpóreo, que tiene alas doradas sobre los hombros, el cual tiene adheridas en los costados cabezas de toros, y sobre la cabeza un dragón enorme que se parece a formas de todas clases de fieras. Así pues, este (dios) debe ser entendido como intelecto de la tríada, y los géneros medios, los muchos y los dos, (son) la potencia; y el mismo huevo (es) el principio paternal 2 de la tercera tríada. Y al tercer dios de esta tercera tríada, además, la teología lo proclama Protógono y lo llama Zeus ordenador de todas las cosas y del mundo entero, y por esto es llamado Pan. Y tales cosas establece esta genealogía sobre los principios inteligibles.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Sigo la lectura de Koop y de Ruelle. Kern sigue una lectura distinta: οὐχ ἁπλῶς͵ ἀλλὰ νοτερός — no simplemente, sino húmedo.                                 
2. Nótese que el huevo cósmico y mítico del orfismo era un huevo masculino, puesto que contenía la causa espermática o principio parternal, es decir, el semen. Holwerda  lo decía así: ovum, quod semine suo Aether impleverat, el huevo, que Éter había llenado con su semen (De theogonia orphica. Mnemosyne, 22, p.315). El huevo mítico órfico era más un testículo que un huevo de ave. Sin embargo, este huevo se rompe, y de él nace Fanes como personificación del Semen o Luz de la vida (τὸ φῶς τῆς ζωῆς, Jn 8.12) o Logos de la vida (τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, 1Jn 1.2) o Espíritu de la vida (τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς, Ro 8.2), o agua de la vida (τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς, Ap. 21.6).


_____________________________________________________________
Ἡ δὲ δευτέρα μετέχουσα τῆς πρώτης εἶτα καὶ ἴδιον προὐβάλλετο τὴν ταύτης ὕπαρξιν τὴν πολλοποιόν. Διὸ καὶ τὸ δυαδικὸν ἐν αὐτῇ πρώτῃ πέφηνε͵ καὶ τὸ προοδικόν͵ ὅτι πρώτη προῆλθεν͵ καὶ τὸ τοῦ Χάους ἰδίωμα, ὅτι πρώτη ἐχώρησε τὴν πρὸ πρώτη ἑνὸς ἐξέβη ὁπωσοῦν.
Οὔπω οὖν τὸ ἡνωμένον ἐκείνων οὐδέτερον, οὐδὲ τὸ μικτόν· δεῖται γὰρ τὸ μικτὸν δυεῖν ἰδιοτήτων τοὐλάχιστον προϋποκειμένων καὶ μιᾶς τῆς συναγούσης. Ἔστι τοίνυν ἐν τῷ τρίτῳ ἀπὸ τοῦ πρώτου͵ ἐν ᾧ δύο μεθέξεις͵ ἡ τοῦ ἑνός͵ καὶ τῶν πολλῶν μία͵ τῇ τοῦ ἡνωμένου καὶ ὄντος ὑπάρξει συναγόμενα͵ καὶ τριὰς ἢ δὴ τὸ τρίτον. Ὃ δὲ τὸ τρίτον κόσμος ὁλοτελὴς καὶ ῥίζα μία τῶν πάντων, καὶ ἐκείνων ἑκατέρα κόσμος ἐστὶ μειζόνως ὁλοτελής͵ μᾶλλον δὲ κόσμων αἰτία παντελῶν͵ ἡ μὲν ὡς ἡνωμένων͵ ἡ δὲ ὡς πεπληθυσμένων ἑκάστων͵ καὶ αὐτοῦ τοῦ πρώτου πάντων, καὶ κρυφίου διὰ τοῦτο καλουμένου͵ τοῦ πάντη κρυφίου, ὡς μηδὲ σπέρμα εἶναι τῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ προϊόντων θείων κόσμων͵ ἀλλ᾿ ἔτι ἐπέκεινα τῆς σπερματικῆς ἀρχῆς͵ εἴ γε πρὸ παντὸς σπέρματος ἡ πάντα συνῃρηκυῖα ἐν αὐτῇ ἀδιόριστος μία φύσις. Διὸ καὶ τὸν Μῆτιν πρῶτον ὁ θεολόγος ἀνυμνεῖ σπέρμα φέροντα θεῶν͵ ὃς καὶ πηγὴ λέγεται τῶν πηγαίων ἁπάντων διακόσμων ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν θεῶν.
Damascio, Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem, 131

Y el segundo (principio) participa del primero y luego proyecta la propia subsistencia de éste multiplicada. Y por esto se manifiesta primero en él lo dual, y lo procesional,  puesto que va delante primero, y el carácter del Caos, puesto que primero avanzó el que antes salió primero del uno, de cualquier modo.
Así pues, lo unificado no (es) aún ninguno de estos dos (principios), ni lo mixto; porque lo mixto necesita al menos de dos caracteres preexistentes y de uno que los reúna. En efecto, es en el tercero a partir del primero en el que (hay) dos participaciones: la del uno, y una de los muchos, que se reúnen por la subsistencia de lo unificado y del ser, y el tercero ya (es) tríada. Y este tercero (es) un mundo perfecto y raíz única de todos, y cada uno de aquellos dos es un mundo mayormente perfecto, y más bien causa de mundos perfectos, uno como (causa) de los unificados, y otro como (causa) de cada uno de los que están multiplicados, y de este mismo, del primero de todos, y por esto llamado oculto, el totalmente oculto, ya que ni siquiera es esperma de los mundos divinos 1 que proceden de él, sino que aún (está) más allá del principio espermático, si es que antes de todo esperma la naturaleza única indefinida ha comprendido en ella todas las cosas. Y por esto el teólogo canta al primer Metis, que lleva el esperma de los dioses, y que es llamado por los mismos dioses fuente de las fuentes de todos los intermundos.2

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Joseph Kopp recoge la lectura κρυφίων κόσμων, mundos ocultos.
2. διάκοσμος, diacosmos.


__________________________________________________________
Πάντα γὰρ ἔνθεν ἄρχεται εἰς τὸ κάτω [τείνειν ἀκτῖνας άγετάς], ἔνθεν ἀποθρώσκει γένεσις πολυποικίλου ὕλης, καὶ ὅσα τοιαῦτα περὶ τῆς τάξεως ἐκείνης οἱ θεοὶ χρησμῳδοῦσιν. Ἀλλὰ καὶ Ὀρφεὺς τὸν πολυτίμητον τοῦτον θεὸν ἀνευφήμησεν τὸν σπέρμα φέροντα θεῶν [κλυτὸν], καὐτὸν Ἠρικεπαῖον· καὶ ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προϊοῦσαν ἅπασαν τὴν τῶν θεῶν γενεάν. Ὡς μὲν δὴ κατὰ πλάτος εἰπεῖν͵ ἐκεῖ πάντα προείληπται σποράδην, ὥς φησιν ὁ θεολόγος, κατὰ τὴν ἡνωμένην περίληψιν͵ ἣν σπέρμα πάντων ἐκάλεσε. Πάντα γὰρ ἦν καὶ τὸ ἡνωμένον ἀδιακρίτως, διὸ πάντα ἀπ᾽ αὐτοῦ διεκρίθη. Καὶ τί θαυμαστὸν ὅτε γε καὶ τὸ ἁπλῶς ἓν πάντα προειλήφει κατὰ τὴν ἑνιαίαν αὐτοῦ παντελῆ ἁπλότητα·
Damascio, Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem, 98

Porque desde allí todas las cosas empiezan a extender hacia abajo rayos admirables, desde allí surge 1 la génesis de materia muy diversa, y cosas tales como las que de este orden los dioses cantan en los oráculos. Pero también Orfeo celebró este dios muy honrado que lleva el esperma ilustre de los dioses, Ericepeo, y de él hace que proceda toda la generación de los dioses. Porque, hablando según la extensión, allí todas las cosas están anticipadas seminalmente, como dice el teólogo, según la comprensión 2 unificada, a la que llamó esperma de todas las cosas. En efecto, lo unificado era también todas las cosas indistintamente, por lo cual todas se han diferenciado desde de él. ¿Y qué (tiene esto de) sorprendente, puesto el puro uno ha anticipado todas las cosas  en su perfecta simplicidad unitaria?
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Εἰ δὲ ὁ παρ᾿ Ὀρφεῖ πρωτόγονος θεὸς ὁ πάντων σπέρμα φέρων τῶν θεῶν ἀπὸ τοῦ ὠοῦ πρῶτος ἐξέθορε καὶ ἀνέδραμε͵ τίς μηχανὴ τὸ μὲν ὠὸν ἐξηγεῖσθαι τὸ ὄν͵ τὸν δὲ ἀπὸ τοῦ ὄντος ἐκθορόντα πρωτόγονον θεὸν ἀνυμνεῖν;
Y si en Orfeo el dios Protógono (Primogénito) que lleva el esperma de los dioses saltó y surgió primero del huevo, ¿por qué medio interpretar el huevo (como) el ser, y proclamar que el dios Protógono saltó fuera del ser?
 Damascio, Idem, 111

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. ἀποθρώσκει, literalmente, salta, o sale. Proclo relaciona explícitamente esta misma cita con la fuente de las fuentes (πηγὴν πηγῶν, In Platonis Timaeum, 2.137),  por eso lo he traducido así.
2. περίληψιν,  comprensión, no solo en sentido inteligible, sino sobre todo en los sentidos de comprender que recoge la RAE: Abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo, contener, incluir en sí algo.
Damascio está haciendo un juego complicado de palabras entre προείληπται (προλαμβάνω) y περίληψιν (περιλαμβάνω), por un lado, y por otro, entre σπέρμα y σποράδην (de σπορά, sinónima de σπέρμα), que significa literalmente diseminado, esparcido, como la semilla que se siembra.
Puesto que, para el hombre de la antigüedad, el esperma era el principio y origen de los seres vivos, en sus fantasías metafísicas los neoplatónicos, como los gnósticos, identificaban el Ser ficticio (Dios) del que procedían todos seres con el Semen cósmico, equivalente al Logos spermatikos de los estoicos, que era exactamente el mismo que personificaron los gnósticos cuando se inventaron el Hijo de Dios: el Logos de la vida,  el esperma de Dios (1Jn 1.1; 3.9), que era el semen de los hombres, pues Dios está en vosotros (1Co 14.15), sobre todo cuando lo comían: eucaristía. El semen era realmente el pan de la vida (ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, Jn 6.35), puesto que era la semilla portadora de la vida, y la vida procedía de Dios (1Co 11.12; Hechos, 17.25) —el Falo cósmico—, que era el que suministra semen al que siembra (qui autem administrat semen seminanti, 2Co 9.10).


______________________________________________________________
Ἔπειτα κόσμους πάντας ὁρῶντες προερχομένους ἀπὸ τοῦ ὡς ἀληθῶς ὑπερκόσμου βυθοῦ͵ καὶ τὸν βυθὸν ἐκεῖνον κρύφιον κόσμον κεκλήκαμεν͵ συνηρηκότα ἐν αὐτῷ πάντας τοὺς κόσμους͵ οἷον κόσμον ὄντα τῶν κόσμων ἁπάντων͵ ἢ μᾶλλον ὠδῖνα αὐτῶν ἀδιάκριτον͵ οὔπω μὲν ἀνεχομένην τῆς κοσμικῆς ἰδέας͵ ὅμως δὲ προωδίνουσαν αὐτὴν ἀτεχνῶς· ἔστι γὰρ͵ εἰ θέμις εἰπεῖν͵ τοῦ πάντων αἰτίου͵ καὶ πρὸ πάντων ὠδὶς μία κοινὴ καὶ ἀδιάκριτος τῶν ἀπ᾿ αὐτῆς ὅλων καὶ πάντων τόκων προτεταγμένη τῶν νοητῶν͵ ὃ δή φαμεν καὶ ἡνωμένον μεθόριον τῶν κόσμων͵ ὅσοι ποτέ εἰσι͵ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων πληρωμάτων͵ καὶ ἄνωθεν τῆς μιᾶς ἐξῃρημένης ἁπλότητος. Ἐπεὶ οὖν κατὰ τοσοῦτόν γε κόσμον ὑπενοήσαμεν εἶναι τὸν ὑπέρκοσμον βυθὸν ὄντα τῷ ὄντι͵ διὰ δὴ τοῦτο καὶ τάξις ἡμῶν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ συνεισέδραμεν πρώτων καὶ μέσων καὶ τελευταίων͵ οὐκ οὔσης διακρίσεως οὐδὲ τοιαύτης ἐκεῖ ποθεν· οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς μετ᾿ αὐτὸν κόσμοις ἅπασι τὸ τοιοῦτον ἔνεστιν͵ ἀλλ᾿ ἀπὸ τοῦ πέρατος τῶν νοητῶν καὶ νοερῶν ἥδε προφαίνεται ἡ διάκρισις͵ ὡς Παρμενίδῃ λέγεται.
Ἔστω δὲ καὶ ἐν τοῖς προτέροις ἄλλως πως ὁρωμένη ἡ τριαδικὴ πρόοδος͵ ἐν δὲ τῷ νοητῷ καὶ ταύτην ἀδύνατον ἐμφανῆναι· ἀλλὰ νόει μοι καὶ ταύτης ὠδῖνα͵ τὴν ἐκεῖ λεγομένην τριχῆ διαίρεσιν͵ καὶ εἴ τι τῆς ὠδῖνος ἑνοειδέστερον͵ οἷον σπερματικῶς͵ τὸ γὰρ δὴ σπέρμα τῆς ὠδῖνος ἀμερέστερον͵ ἢ καὶ τῆς σπερματικῆς ἀναλογίας ἐπέκεινα· καὶ γὰρ ἁπάσης τῆς ὁπωσοῦν διακρινομένης.
Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem, 106

Así pues, vemos que todos los mundos proceden 1 del abismo verdaderamente hipercósmico,2 y hemos llamado a este abismo mundo oculto, que tiene recogidos en él todos los mundos, ya que es el mundo de todos los mundos juntos, o más bien el parto indiferenciado de los mismos, que aún no posee la forma cósmica, y sin embargo está pariéndola antes 3 naturalmente. Porque hay, si es lícito decirlo, de la causa de todos, y antes de todos, un único parto común e idiferenciado, de todos enteros del mismo, y puesto antes de todos los nacimientos 4 de los (mundos) inteligibles, lo que también llamamos límite unificado de los mundos, todos los que alguna vez existen, y de los pleromas que están contenidos en ellos, y de la simplicidad única que está apartada 5 desde el principio.
Así pues, aunque suponemos que según un mundo tan grande es el abismo hipercósmico que realmente existe, y por esto en nuestro pensamiento aquí concurre un orden de primeros y medios y últimos, no existe allí ninguna distinción tal de alguna parte. Porque nada de tal clase hay en todos los mundos después de él, sino que esta distinción aparece desde el límite de los (mundos) inteligibles e intelectivos, como se dice en el Parménides.6
Y sea que también en los primeros es vista de algún otro modo la procesión triádica, mas en el inteligible es imposible que tal se manifieste. Sin embargo, piensa también el parto de esta, la que allí es llamada triple división, y si (hay) algo más simple 7 que el parto, como espermáticamente, pues sin duda el esperma es más indivisible que el parto, o aun más allá de la analogía espermática, y de toda la que de algún modo se distingue.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. προερχομένους, literalmente, que avanzan (desde el abismo).
2. ὑπερκόσμου, supramundano, o, ultramundano.
3. προωδίνουσαν, o bien, pariéndola de antemano.
4. τόκος significa también y principalmente parto. Así que Damascio se imagina la fantasía de un parto (ὠδίς) universal anterior a todos los partos (πάντων τόκων). Aunque los gnósticos se imaginaban el espíritu —el principio vital del Semen— como Madre,  este parto era un parto masculino, puesto que se trata de una eyaculación universal, como lo demuestra lo que dice a continuación Damascio. En el semen cósmico de los neoplatónicos (y en el que imaginaban mucho antes los estoicos y los gnósticos) estaba la razón universal de todas las cosas, del mismo modo que en el semen está comprendida la razón de todo lo que será el hombre (in semine omnis futuri hominis ratio comprehensa est, Séneca, Quaestiones naturales, 3.29.3). La eyaculación del semen, la causa del embarazo, era vista como un nacimiento, o sea, como un parto,  ya que el buen semen son los hijos (bonum vero semen hi sunt filii, Mt 13.38).
La fantasía de un parto cósmico, que tiene su reflejo (¡masculino!) a un nivel humano, se encuentra en la epístola a los Romanos (συνωδίνει, ὠδίνω, Ro 8.22,23; Gál 4.19).
Aquí Damascio se imagina un mundo muy parecido al de los gnósticos, como lo demuestra el uso de palabras como abismo (βυθὸν), plēroma (πληρωμάτων), y límite (μεθόριον, πέρατος).
5. ἐξῃρημένης, que es trascendente.
6. Parménides, 145a2
7. ἑνοειδέστερον, comp. de ἑνοειδής, simple, en el sentido de no compuesto, que tiene una sola forma.


_______________________________________________________________
Τὸ δὲ πέμπτον ὁ ἀριθμός, ὣς φησι καλῶς λέγων, θηλυπρεπής ἐστιν καὶ μητρικός, ὅτι καὶ ἡ μητὴρ διαιρεῖ τὸ ἄρρεν σπέρμα ἡνωμένον καὶ μονοειδὲς ὄν· καὶ δὴ ἕκαστον, ὡς μὲν μονάς, γεννᾶται πατρόθεν, ὡς δὲ ἀριθμός, μητρόθεν προέρχεται. Ἔτι δὲ τὸ μὲν ἄρρεν πρὸς τοῦ πέρατος μᾶλλον, τὸ δὲ θῆλυ πρὸς τῆς ἀπειρίας, ὥσπερ καὶ ὁ ἀριθμός. Ἔτι δὲ πατρικὸν μὲν τὸ ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ μᾶλλον κατὰ τὴν δύναμιν ὥσπερ ὁ ἀριθμός· ἐκτένεια γὰρ τῆς μονάδος ὁ ἀριθμός, μᾶλλον δὲ τοῦ ἑνός· καὶ ἡ μονὰς γὰρ συνεσπειράμενος ἀριθμός·  ὅθεν οἱ μὲν Πυθαγόρειοι ἐν τῇ συστοιχίᾳ τοῦ θήλεος ἐτίθεσαν τὸν ἀριθμόν, ἐν δὲ τῇ τοῦ ἄρρενος τὴν μονάδα, ὡς ἕν, δηλονότι καὶ ὡς μονάδα, ἀλλ’ οὐχ ὡς ἀριθμός. Ἔτι δὲ Ὀρφεὺς ὡς ἄρρενι τῷ Φάνητι συνοικίζει τὴν Νύκτα· ἔτι δὲ καὶ τὰ λόγια πατρικὰς δυνάμεις ἀποκαλεῖ τὰς ἴυγγας. Ἀλλὰ μὲν ἔχειν καὶ πατρικὸν αὐτὰς οἱ θεοὶ διδάσκουσιν, ὥσπερ καὶ Ὀρφεὺς, εἴπερ βασιλεύει μόνη ἡ Νύξ· καὶ βασιλεύει πάντων γενῶν οὐκ ἂν εἰ μή τι καὶ ἀρρενωπὸν εἶχεν καθ᾿ ἑαυτην καὶ ταύτῃ συνετάττετο τοῖς ἄρρεσι βασιλεῦσιν· οὐδαμοῦ γὰρ ἡγεῖται τὸ θῆλυ, ᾗ θῆλυ. Ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὸν Παρμενίδην, εἴπερ μονὰς πρὸ τοῦ ἀριθμοῦ ἥδε τάξις, πάντως ὅτι καὶ ἄρρεν πρὸ τοῦ θήλεος, ἢ καὶ μᾶλλον θῆλυ, ὅτι καὶ ἡ μονὰς ἠδὲ ἀριθμός· εἰ δὲ καὶ ἄρρεν τὸ περιττὸν, εἴη ἂν καὶ ταύτῃ ὁ ἀριθμὸς ἄρρεν ἅμα καὶ θῆλυς.
Damascio, Dubitationes et solutiones de primis principiis, in Platonis Parmenidem, 209

Quinta (cuestión): el número, como bien dice [Proclo], es afeminado y maternal, puesto que la madre divide el esperma masculino que es unificado y uniforme. Y en efecto, cada uno, como mónada,1 es engendrado por el padre, y como número, proviene de la madre. Y además, lo masculino (está) más del lado del límite, y lo femenino del lado de la infinidad, como también el número. Y además, lo masculino (es) paternal, y lo femenino (es) más según la potencia, como el número; pues el número es la extensión de la mónada, o más bien del uno; y porque la mónada es el número que está concentrado. Por lo cual los pitagóricos ponían el número en la línea del femenino, y en la del masculino la mónada, como uno, y evidentemente como mónada, pero no como número. Y además, Orfeo marida la Noche con Fanes como masculino. Y además, también los oráculos denominan poderes paternales a los Iynges.2 Pero que estos tienen lo paternal también los dioses lo enseñan, como también Orfeo, si es que la Noche reina sola, de las (deidades) femeninas. Y no reina sobre todas las generaciones si no tuviera alguna cualidad masculina en sí misma, y por esta es colocada junto a los reyes masculinos. Porque en ninguna parte gobierna lo femenino, como femenino. Y además también, según el Parménides,3 si es que este orden (es) mónada antes que número, (es) totalmente (cierto) que también (es) masculino antes que femenino, o más bien, también femenino, puesto que también (es) la mónada y número. Y si el impar (es) masculino, por esto también el número sería masculino y al mismo tiempo femenino.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. μονάς, unidad.
Extraña mezcla de matemática y  fantasía platónica. También Proclo asocia el esperma con la fantasía de la mónada, poco antes de referirse, como Damascio, al mito de Fanes, del siguiente modo:
τὸ ἄρα πάντα περιέχον πρώτως τοῦτό ἐστιν ἡ μονὰς ἡ πρὸ τῆς δυάδος, ἐν δὲ τῷ ἀδιαιρέτως ὄντι σπέρμα καὶ αἰτία τῆς παντότητος ἐστιν ἑνοειδής.
Commentarius in Platonis Timaeum, 136.
Así pues, lo que contiene todas las cosas primeramente, esto es la mónada, antes de la díada, y en lo que existe indivisiblemente está el esperma y causa de la totalidad unitaria.
2. El autor de 1 Corintios denomina explícitamente a Cristo poder de Dios (θεοῦ δύναμιν, 1Co 1.24), es decir, poder del Padre.
Sobre los (o las, τὰς) Iynges o Iunges,  ver The Chaldean oracles.
Y también: The Starters.
3. Parménides, 153b


____________________________________________________________
En esta página, falos alados, y abajo, un relieve de Fanes (Galleria Estense, Modena), y una escultura del mismo (Museo nacional de arte romano, Mérida).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Archivos

Datos personales

Mi foto
Email: luzybarro@gmail.com