15 mayo 2009

Priapus


___________________________________________________________
καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς
y serán bendecidas en tu esperma todas las naciones de la tierra
Génesis, 22.18

καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται  πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς
y en tu esperma serán bendecidas todas las familias de la tierra
Hechos, 3.25

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diodoro Sículo, Biblioteca histórica, 4.6


Περὶ δὲ Πριάπου καὶ τῶν μυθολογουμένων περὶ αὐτοῦ νῦν διέξιμεν, οἰκεῖον ὁρῶντες τὸν περὶ τούτου λόγον ταῖς Διονυσιακαῖς ἱστορίαις. Μυθολογοῦσιν οὖν οἱ παλαιοὶ τὸν Πρίαπον υἱὸν μὲν εἶναι Διονύσου καὶ Ἀφροδίτης, πιθανῶς τὴν γένεσιν ταύτην ἐξηγούμενοι· τοὺς γὰρ οἰνωθέντας φυσικῶς ἐντετάσθαι πρὸς τὰς ἀφροδισιακὰς ἡδονάς. Τινὲς δέ φασι τὸ αἰδοῖον τῶν ἀνθρώπων τοὺς παλαιοὺς μυθωδῶς ὀνομάζειν βουλομένους Πρίαπον προσαγορεῦσαι. Ἔνιοι δὲ λέγουσι τὸ γεννητικὸν μόριον, αἴτιον ὑπάρχον τῆς γενέσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ διαμονῆς εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τυχεῖν τῆς ἀθανάτου τιμῆς.

Y ahora trataremos sobre Príapo y de las cosas que cuenta el mito sobre él, viendo que está unido el relato sobre este con las historias dionisíacas. Así pues, los antiguos cuentan el mito de que Príapo es hijo de Dioniso y Afrodita, explicando verosímilmente este nacimiento: porque los que se emborrachan se empalman naturalmente para los placeres amorosos.1 Y algunos dicen que los antiguos que querían nombrar míticamente el pene de los hombres lo denominaron Príapo. Y algunos dicen que el miembro genital, siendo la causa de la generación de los hombres y de su permanencia en todo el tiempo, ha recibido el honor inmortal.
___________________________________________________________
Οἱ δ´ Αἰγύπτιοι περὶ τοῦ Πριάπου μυθολογοῦντές φασι τὸ παλαιὸν τοὺς Τιτᾶνας ἐπιβουλεύσαντας Ὀσίριδι τοῦτον μὲν ἀνελεῖν, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ διελόντας εἰς ἴσας μερίδας ἑαυτοῖς καὶ λαβόντας ἀπενεγκεῖν ἐκ τῆς οἰκείας λαθραίως, μόνον δὲ τὸ αἰδοῖον εἰς τὸν ποταμὸν ῥῖψαι διὰ τὸ μηδένα βούλεσθαι τοῦτο ἀνελέσθαι. Τὴν δὲ Ἶσιν τὸν φόνον τοῦ ἀνδρὸς ἀναζητοῦσαν, καὶ τοὺς μὲν Τιτᾶνας ἀνελοῦσαν, τὰ δὲ τοῦ σώματος μέρη περιπλάσασαν εἰς ἀνθρώπου τύπον, ταῦτα μὲν δοῦναι θάψαι τοῖς ἱερεῦσι καὶ τιμᾶν προστάξαι ὡς θεὸν τὸν Ὄσιριν, τὸ δὲ αἰδοῖον μόνον οὐ δυναμένην ἀνευρεῖν καταδεῖξαι τιμᾶν ὡς θεὸν καὶ ἀναθεῖναι κατὰ τὸ ἱερὸν ἐντεταμένον. Περὶ μὲν οὖν τῆς γενέσεως τοῦ Πριάπου καὶ τῆς τιμῆς τοιαῦτα μυθολογεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς τῶν Αἰγυπτίων.

Y los egipcios, contando el mito sobre Príapo, dicen que antiguamente los Titanes conspiraron contra Osiris, mataron a éste, y dividieron su cuerpo en partes iguales entre sí, y las cogieron para llevárselas secretamente fuera de la casa, y solamente el pene fue arrojado al río porque ninguno quiso llevárselo. Pero Isis buscó al asesino de su marido, y mató a los Titanes; y modeló las partes del cuerpo en figura de hombre; dió estas a los sacerdotes para enterrarlas y ordenó dar culto a Osiris como un dios; pero (siendo) el pene lo único que no pudo encontrar, enseñó a darle culto como un dios, y a colocarlo erecto 2 en el templo. Así pues, estas cosas cuenta el mito sobre el nacimiento de Príapo y de su culto entre los antiguos egipcios.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Notas

1. Literalmente, para los placeres afrodisíacos.
2. Literalmente, empalmado, estirado o tensado. Se trata del mismo verbo usado anteriormente, ἐντείνω, que significa extender, tensar o estirar.

___________________________________________________________

Τοῦτον δὲ τὸν θεὸν τινὲς μὲν Ἰθύφαλλον ὀνομάζουσι, τινὲς δὲ Τύχωνα. Τὰς δὲ τιμὰς οὐ μόνον κατὰ πόλιν ἀπονέμουσιν αὐτῷ ἐν τοῖς ἱεροῖς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἀγροικίας ὀπωροφύλακα τῶν ἀμπελώνων ἀποδεικνύντες καὶ τῶν κήπων, ἔτι δὲ πρὸς τοὺς βασκαίνοντάς τι τῶν καλῶν τοῦτον κολαστὴν παρεισάγοντες. Ἔν τε ταῖς τελεταῖς οὐ μόνον ταῖς Διονυσιακαῖς, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις σχεδὸν ἁπάσαις οὗτος ὁ θεὸς τυγχάνει τινὸς τιμῆς, μετὰ γέλωτος καὶ παιδιᾶς παρεισαγόμενος ἐν ταῖς θυσίαις.

Y algunos llaman a este dios Itifalo, y otros Ticón. Y los cultos se le ofrecen no solo en los templos en la ciudad, sino también en las casas de campo lo designan guarda de los frutos de las viñas y de los huertos, y además lo presentan (como) castigador contra los que echan mal de ojo a alguno de los bienes. Y en las ceremonias, no solo en las dionisíacas, sino también en casi todas los otras, este dios recibe algún culto, siendo introducido en los sacrificios con risas y juegos.


___________________________________________________________
Diodoro Sículo, Biblioteca histórica, 1.22

Τὰ μὲν οὖν ἀνευρεθέντα τοῦ Ὀσίριδος μέρη ταφῆς ἀξιωθῆναί φασι τὸν εἰρημένον τρόπον, τὸ δὲ αἰδοῖον ὑπὸ μὲν Τυφῶνος εἰς τὸν ποταμὸν ῥιφῆναι λέγουσι διὰ τὸ μηδένα τῶν συνεργησάντων αὐτὸ λαβεῖν βουληθῆναι, ὑπὸ δὲ τῆς Ἴσιδος οὐδὲν ἧττον τῶν ἄλλων ἀξιωθῆναι τιμῶν ἰσοθέων· ἔν τε γὰρ τοῖς ἱεροῖς εἴδωλον αὐτοῦ κατασκευάσασαν τιμᾶν καταδεῖξαι καὶ κατὰ τὰς τελετὰς καὶ τὰς θυσίας τὰς τῷ θεῷ τούτῳ γινομένας ἐντιμότατον ποιῆσαι καὶ πλείστου σεβασμοῦ τυγχάνειν. Διὸ καὶ τοὺς Ἕλληνας, ἐξ Αἰγύπτου παρειληφότας τὰ περὶ τοὺς ὀργιασμοὺς καὶ τὰς Διονυσιακὰς ἑορτάς, τιμᾶν τοῦτο τὸ μόριον ἔν τε τοῖς μυστηρίοις καὶ ταῖς τοῦ θεοῦ τούτου τελεταῖς τε καὶ θυσίαις, ὀνομάζοντας αὐτὸ φαλλόν.

Así pues, las partes de Osiris que fueron encontradas se juzgaron dignas de sepultura, dicen, de la manera descrita; y cuentan que el pene fue arrojado al río por Tifón, porque ninguno de sus cómplices lo quiso coger. Pero no fue juzgado por Isis menos digno que las otras (partes) de cultos iguales a los dioses. Y en efecto, habiendo preparado un ídolo de él en los templos, enseñó a darle culto, y a considerarlo el más honrado en las ceremonias y sacrificios realizados a este dios, y recibió la mayor veneración. Y por esto los helenos, que han tomado de los egipcios las cosas relativas a las celebraciones de las orgías y a las fiestas dionisíacas, dan culto a este miembro en los misterios, y en las ceremonias y sacrificios de este dios, llamándolo falo (φαλλόν).

___________________________________________________________
En esta página:
Esculturas de Príapo en el Ephesus Museum, Selçuk, Turquía, y en el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
Estatuilla de Príapo (llamado en turco bereket tanrisi, dios de la fertilidad) en el mismo museo de Selçuk, y distintas réplicas de la misma que se venden como souvenirs en Turquía, donde estaba la patria mítica de Príapo, Lámpsaco.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Archivos

Datos personales

Mi foto
Email: luzybarro@gmail.com